หลักการสอนภาษาไทยเบื้องต้น

หลักการสอนภาษาไทยเบื้องต้น

หลักการสอนภาษาไทยเบื้องต้น

หลักการสอนภาษาไทยเบื้องต้น เรื่อง เสียงสระ หรือเสียงแท้ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง ไม่ถูกขวางด้วยอวัยวะส่วนใดในปาก แล้วเกิดเสียงก้องกังวาน พร้อมกับออกเสียงได้ยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น
รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูปดังต่อไปนี้
1. ะ เรียกว่า วิสรรชนีย์
2. ั เรียกว่า ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด
3. ็ เรียกว่า ไม้ไต่คู้
4. า เรียกว่า ลากข้าง
5. ิ เรียกว่า พินทุ หรือ พิทุอิ
6. ่ เรียกว่า ฝนทอง
7. ” เรียกว่า ฟันหนู
8. ํ เรียกว่า นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง
9. ุ เรียกว่า ตีนเหยียด
10. ู เรียกว่า ตีนคู้
11. เ เรียกว่า ไม้หน้า
12. ใ เรียกว่า ไม้ม้วน
13. ไ เรียกว่า ไม้มลาย
14. โ เรียกว่า ไม้โอ
15. อ เรียกว่า ตัวออ
16. ย เรียกว่า ตัวยอ
17. ว เรียกว่า ตัววอ
18. ฤ เรียกว่า ตัว ฤ (รึ)
19. ฤๅ เรียกว่า ตัว ฤๅ (รือ)
20. ฦ เรียกว่า ตัว ฦ (ลึ) ล่าสุดเลิกใช้แล้ว
21. ฦๅ เรียกว่า ตัว ฦๅ (ลือ) สมัยนี้เลิกใช้แล้ว

สระเป็นพวกใหญ่ ๆได้ 5 พวกด้วยกัน คือ
สระเสียงสั้น เช่น สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ
ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

สระเสียงยาว เป็นต้นว่า สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ

สระเดี่ยว ตัวอย่างเช่น สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอื่นประสมมี 18 ตัวเช่น อะ อา
อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ

สระประสม คือ สระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน มี 6 ตัวตัวอย่างเช่น
เอียะ เสียง อิ กับ อะ ประสมกัน
เอีย เสียง อี กับ อา ประสมกัน
เอือะ เสียง อึ กับ อะ ประสมกัน
เอือ เสียง อื กับ อา ประสมกัน
อัวะ เสียง อุ กับ อะ ประสมกัน
อัว เสียง อู กับ อา ประสมกัน

สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดี่ยว ต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือ
สะกดอยู่ด้วย มี 8 ตัว เป็นต้นว่า
ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ (รึ รือ ลึ ลือ) มีเสียงพยัญชนะ ร ล ประสมอยู่
อำ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ม สะกด
ใอ ไอ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ย สะกด (คือ อัย)
เอา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ว สะกด