กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภาษาไทย

กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ควรจัดให้เด็กได้ฝึก ซึ่ง ทอร์แรนซ์ เชื่อว่าใครก็ตามสามารถได้รับการฝึก ให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ในการฝึกต้องใช้กระบวนการที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งทำอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำ กระบวนการฝึกของทอร์แรนซ์ มุ่งไปในด้านการคิดขจัดปัญหา การทำกิจกรรม อาทิเช่น วาดภาพ แต่งเรื่องโดยใช้จินตนาการ กับการให้คิดเริ่มต้น ตกแต่งสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ภาพหรือเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยชวนฝึกหัด

ประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา การรู้จักใช้ความคิดอ่านของตนในการแสดงออกทางความนึกคิดหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ความสนุกสนาน การกระโดด การแสดงออกถึงจิตใจพร้อมทั้งความรู้สึก เป็นการปรับปรุงความรู้สึกนึกคิด จะนำไปสู่การคิดแบบสร้างสรรค์ต่อไป กิจกรรมศิลปะ ตัวอย่างเช่น การวาดภาพละเลงสี หรือวาดภาพด้วยนิ้วมือ (Finger Painting) การฉีกกระดาษ ปะกระดาษ ตัดกระดาษ การพับกระดาษ การปั้นดินน้ำมัน แป้งพร้อมทั้งดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวัสดุ

กิจกรรมด้านภาษา ยกตัวอย่างเช่น การเล่านิทาน การเล่นละคร การเล่นบทบาทหน้าที่สมมติ(Role Play)

กิจกรรมเข้าจังหวะ พร้อมด้วยการแสดงออกทางด้านจินตนาการ เป็นต้น