เทคนิคการสอนภาษาไทย สำหรับ มัธยม

เทคนิคการสอนภาษาไทย มัธยม ผลการเรียนที่มุ่งหวัง
– ใช้กรรมวิธีอ่านสร้างความรอบรู้พร้อมด้วยความตรึกตรอง เพื่อที่จะนำไปใช้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตกับมีลักษณะพิเศษรักการอ่าน
– ใช้ขั้นตอนเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความกับเขียนเรื่องในต้นแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศพร้อมกับรายงานการเรียนรู้ค้นคว้าอย่างมีความสามารถ
– สามารถเลือกฟังพร้อมกับดูอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งสนทนาแสดงความรอบรู้ ความตรึกตรองพร้อมกับความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณพร้อมทั้งคิดค้น
– เข้าใจแจ่มแจ้งธรรมชาติของภาษากับหลักภาษาไทย การผันแปรของภาษาพร้อมด้วยพลังของภาษา ความคิดทางภาษาพร้อมกับรักษาภาษาไทยไว้เป็นทรัพย์สินของชาติ
– เข้าใจพร้อมด้วยหารือ วิจารณ์วรรณคดีพร้อมกับวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าพร้อมด้วยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

เทคนิคการสอนภาษาไทย มัธยม รูปแบบการผสานพลังความร่วมแรงร่วมใจจัดการศึกษาเล่าเรียน
1. หนังสือ/เอกสาร ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาเล่าเรียน
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ชั้นม.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการศึกษาพร้อมกับแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยชั้นม.1 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
โครงการฝึกสอนระยะยาว
ตารางการออกข้อสอบกับตัวอย่างข้อสอบ
2. การจัดอบรมให้ความรอบรู้แก่ผู้ชี้แจง เกี่ยวกับเคล็ดลับการฝึกสอน การออกข้อสอบ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน
3. การไล่ตามพร้อมกับนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากคณาจารย์กลุ่มสาระการหาความรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม